Laser Hair Removal

Yuki House

Laser Hair Removal - Underarm (Unlimited)

30m

$150

Laser Hair Removal - Facial Hair

30m

$149

Laser Hair Removal - Lip + Chin

30m

$49

Laser Hair Removal - Underarm

30m

$69

Laser Hair Removal - Forearms

30m

$169

Laser Hair Removal - Full Arm

45m

$269

Laser Hair Removal - Snail Line

30m

$89

Laser Hair Removal - Back

30m

$389

Laser Hair Removal - 1/2 Leg

30m

$189

Laser Hair Removal - Full Leg

45m

$289

Laser Hair Removal - Brazilian

30m

$99

Laser Hair Removal - Bikini Line

30m

$79